Applicability of the Chinese version of the Personal and Social Performance scale in patients with severe mental disorders.

Qiao, Ying; He, Shen; Su, Liang; Zhu, Jian-Zheng; Sheng, Jian-Hua; Li, Hua-Fang.
Asia Pac Psychiatry; 9(4)2017 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28093868