Bevacizumab followed by chemotherapy is potential therapy for gastric cancer.

Lv, Yalei; Song, Lina; Chang, Liang; Liu, Yan; Zhang, Xiaolin; Wang, Yudong; Wang, Long; Liu, Wei.
J BUON; 21(6): 1466-1470, 2016 Nov-Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28039709