The Analgesic Effects of (5R,6R)6-(3-Propylthio-1,2,5-thiadiazol-4-yl)-1-azabicyclo[3.2.1] Octane on a Mouse Model of Neuropathic Pain.

Wang, Yong-Jie; Zuo, Zhen-Xing; Zhang, Mei; Feng, Zhi-Hui; Yan, Min; Li, Xiang-Yao.
Anesth Analg; 124(4): 1330-1338, 2017 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-28002166