Cross-Linked Fluorescent Supramolecular Nanoparticles as Finite Tattoo Pigments with Controllable Intradermal Retention Times.

Choi, Jin-Sil; Zhu, Yazhen; Li, Hongsheng; Peyda, Parham; Nguyen, Thuy Tien; Shen, Mo Yuan; Yang, Yang Michael; Zhu, Jingyi; Liu, Mei; Lee, Mandy M; Sun, Shih-Sheng; Yang, Yang; Yu, Hsiao-Hua; Chen, Kai; Chuang, Gary S; Tseng, Hsian-Rong.
ACS Nano; 11(1): 153-162, 2017 01 24.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27997116

Não foram localizados documentos relacionados