Materials for retrograde filling in root canal therapy.

Ma, Xiangyu; Li, Chunjie; Jia, Liuhe; Wang, Yan; Liu, Wenwen; Zhou, Xuedong; Johnson, Trevor M; Huang, Dingming.
Cochrane Database Syst Rev; 12: CD005517, 2016 12 17.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27991646