Rare Deleterious PARD3 Variants in the aPKC-Binding Region are Implicated in the Pathogenesis of Human Cranial Neural Tube Defects Via Disrupting Apical Tight Junction Formation.

Chen, Xiaoli; An, Yu; Gao, Yonghui; Guo, Liu; Rui, Lei; Xie, Hua; Sun, Mei; Lam Hung, Siv; Sheng, Xiaoming; Zou, Jizhen; Bao, Yihua; Guan, Hongyan; Niu, Bo; Li, Zandong; Finnell, Richard H; Gusella, James F; Wu, Bai-Lin; Zhang, Ting.
Hum Mutat; 38(4): 378-389, 2017 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27925688