Effect of plant-based carbon sources on denitrifying microorganisms in a vertical flow constructed wetland.

Fu, Guiping; Huangshen, Linkun; Guo, Zhipeng; Zhou, Qiaohong; Wu, Zhenbin.
Bioresour Technol; 224: 214-221, 2017 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27838318