Celecoxib alleviates oxaliplatin-induced hyperalgesia through inhibition of spinal ERK1/2 signaling.

Chen, Hongping; Wang, Qinghua; Shi, Danni; Yao, Dongbo; Zhang, Lei; Xiong, Junping; Xu, Baohua.
J Toxicol Pathol; 29(4): 253-259, 2016 Oct.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27821910