Proteomic analysis of maize grain development using iTRAQ reveals temporal programs of diverse metabolic processes.

Yu, Tao; Li, Geng; Dong, Shuting; Liu, Peng; Zhang, Jiwang; Zhao, Bin.
BMC Plant Biol; 16(1): 241, 2016 11 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27809771