Correction: The Impact of Macronutrients on Retinal Microvasculature among Singapore Pregnant Women during the Mid-Late Gestation.

Li, Ling-Jun; Ong, Peng Guan; Colega, Marjorelee T; Han, Chad Yixian; Chen, Ling Wei; Man Eyn Kidd, Ryan; Lamoureux, Ecosse; Gluckman, Peter; Kwek, Kenneth; Chong, Yap Seng; Saw, Seang Mei; Godfrey, Keith M; Wong, Tien Yin; Foong-Fong, Mary Chong.
PLoS One; 11(10): e0165218, 2016.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27755592