Induction of HIV Neutralizing Antibody Lineages in Mice with Diverse Precursor Repertoires.

Tian, Ming; Cheng, Cheng; Chen, Xuejun; Duan, Hongying; Cheng, Hwei-Ling; Dao, Mai; Sheng, Zizhang; Kimble, Michael; Wang, Lingshu; Lin, Sherry; Schmidt, Stephen D; Du, Zhou; Joyce, M Gordon; Chen, Yiwei; DeKosky, Brandon J; Chen, Yimin; Normandin, Erica; Cantor, Elizabeth; Chen, Rita E; Doria-Rose, Nicole A; Zhang, Yi; Shi, Wei; Kong, Wing-Pui; Choe, Misook; Henry, Amy R; Laboune, Farida; Georgiev, Ivelin S; Huang, Pei-Yi; Jain, Suvi; McGuire, Andrew T; Georgeson, Eric; Menis, Sergey; Douek, Daniel C; Schief, William R; Stamatatos, Leonidas; Kwong, Peter D; Shapiro, Lawrence; Haynes, Barton F; Mascola, John R; Alt, Frederick W.
Cell; 166(6): 1471-1484.e18, 2016 Sep 08.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27610571