Infection-related hospitalizations in the first year after inflammatory bowel disease diagnosis.

Ko, Michael Kwan-Lung; Ng, Siew C; Mak, Lung-Yi; Li, Michael K; Lo, Fu Hang; Ng, Carmen Ka Man; Lao, Wai Cheung; Tsang, Steve; Chan, Kam Hon; Hui, Yee Tak; Shan, Edwin Hok Shing; Loo, Ching Kong; Hui, Aric J; To, Wai Pan; Hung, Ivan F; Leung, Wai K.
J Dig Dis; 17(9): 610-617, 2016 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27533786