Integrated Proteogenomic Characterization of Human High-Grade Serous Ovarian Cancer.

Zhang, Hui; Liu, Tao; Zhang, Zhen; Payne, Samuel H; Zhang, Bai; McDermott, Jason E; Zhou, Jian-Ying; Petyuk, Vladislav A; Chen, Li; Ray, Debjit; Sun, Shisheng; Yang, Feng; Chen, Lijun; Wang, Jing; Shah, Punit; Cha, Seong Won; Aiyetan, Paul; Woo, Sunghee; Tian, Yuan; Gritsenko, Marina A; Clauss, Therese R; Choi, Caitlin; Monroe, Matthew E; Thomas, Stefani; Nie, Song; Wu, Chaochao; Moore, Ronald J; Yu, Kun-Hsing; Tabb, David L; Fenyö, David; Bafna, Vineet; Wang, Yue; Rodriguez, Henry; Boja, Emily S; Hiltke, Tara; Rivers, Robert C; Sokoll, Lori; Zhu, Heng; Shih, Ie-Ming; Cope, Leslie; Pandey, Akhilesh; Zhang, Bing; Snyder, Michael P; Levine, Douglas A; Smith, Richard D; Chan, Daniel W; Rodland, Karin D.
Cell; 166(3): 755-765, 2016 Jul 28.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27372738