Site-specific Disruption of the Oct4/Sox2 Protein Interaction Reveals Coordinated Mesendodermal Differentiation and the Epithelial-Mesenchymal Transition.

Pan, Xiao; Cang, Xiaohui; Dan, Songsong; Li, Jingchao; Cheng, Jie; Kang, Bo; Duan, Xiaotao; Shen, Binghui; Wang, Ying-Jie.
J Biol Chem; 291(35): 18353-69, 2016 08 26.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27369080