Novel zero-valent iron-assembled reactor for strengthening anammox performance under low temperature.

Ren, Long-Fei; Lv, Lu; Zhang, Jian; Gao, Baoyu; Ni, Shou-Qing; Yang, Ning; Zhou, Qingxin; Liu, Xiaoyong.
Appl Microbiol Biotechnol; 100(20): 8711-20, 2016 Oct.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27229724