Oncogenic BRAF-Mediated Melanoma Cell Invasion.

Lu, Hezhe; Liu, Shujing; Zhang, Gao; Kwong, Lawrence N; Zhu, Yueyao; Miller, John P; Hu, Yi; Zhong, Wenqun; Zeng, Jingwen; Wu, Lawrence; Krepler, Clemens; Sproesser, Katrin; Xiao, Min; Xu, Wei; Karakousis, Giorgos C; Schuchter, Lynn M; Field, Jeffery; Zhang, Paul J; Herlyn, Meenhard; Xu, Xiaowei; Guo, Wei.
Cell Rep; 15(9): 2012-24, 2016 05 31.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27210749