Expression of microRNA-195 is transactivated by Sp1 but inhibited by histone deacetylase 3 in hepatocellular carcinoma cells.

Zhao, Na; Li, Siwen; Wang, Ruizhi; Xiao, Manhuan; Meng, Yu; Zeng, Chunxian; Fang, Jian-Hong; Yang, Jine; Zhuang, Shi-Mei.
Biochim Biophys Acta; 1859(7): 933-42, 2016 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27179445