Insights of the Crystallization Process of Molecular Sieve AlPO4-5 Prepared by Solvent-Free Synthesis.

Sheng, Na; Chu, Yueying; Xin, Shaohui; Wang, Qiang; Yi, Xianfeng; Feng, Zhaochi; Meng, Xiangju; Liu, Xiaolong; Deng, Feng; Xiao, Feng-Shou.
J Am Chem Soc; 138(19): 6171-6, 2016 05 18.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27116300

Não foram localizados documentos relacionados