Isolation and genetic characterization of novel reassortant H6N6 subtype avian influenza viruses isolated from chickens in eastern China.

Wu, Haibo; Lu, Rufeng; Peng, Xiuming; Peng, Xiaorong; Cheng, Linfang; Jin, Changzhong; Lu, Xiangyun; Xie, Tiansheng; Yao, Hangping; Wu, Nanping.
Arch Virol; 161(7): 1859-72, 2016 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27101069