Inhibition of Receptor Interacting Protein Kinases Attenuates Cardiomyocyte Hypertrophy Induced by Palmitic Acid.

Zhao, Mingyue; Lu, Lihui; Lei, Song; Chai, Hua; Wu, Siyuan; Tang, Xiaoju; Bao, Qinxue; Chen, Li; Wu, Wenchao; Liu, Xiaojing.
Oxid Med Cell Longev; 2016: 1451676, 2016.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27057269