Long-term efficacy of implantable cardiac resynchronization therapy plus defibrillator for primary prevention of sudden cardiac death in patients with mild heart failure: an updated meta-analysis.

Sun, Wei-Ping; Li, Chun-Lei; Guo, Jin-Cheng; Zhang, Li-Xin; Liu, Ran; Zhang, Hai-Bin; Zhang, Ling.
Heart Fail Rev; 21(4): 447-53, 2016 07.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27043219