Overcoming chemo/radio-resistance of pancreatic cancer by inhibiting STAT3 signaling.

Wu, Xiaoqing; Tang, Wenhua; Marquez, Rebecca T; Li, Ke; Highfill, Chad A; He, Fengtian; Lian, Jiqin; Lin, Jiayuh; Fuchs, James R; Ji, Min; Li, Ling; Xu, Liang.
Oncotarget; 7(10): 11708-23, 2016 Mar 08.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26887043