Hemodialysis Associated with Severe and Unpredictable Hypoglycemia.

Hisano, Yuki; Kaneto, Hideaki; Kimura, Tomohiko; Ota, Toru; Kamao, Takayuki; Uno, Masatoshi; Mizushima, Takaaki; Mune, Tomoatsu; Kaku, Kohei.
Intern Med; 55(4): 365-8, 2016.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26875961