Gene expression profiling identifies candidate biomarkers for active and latent tuberculosis.

Lee, Shih-Wei; Wu, Lawrence Shih-Hsin; Huang, Guan-Mau; Huang, Kai-Yao; Lee, Tzong-Yi; Weng, Julia Tzu-Ya.
BMC Bioinformatics; 17 Suppl 1: 3, 2016 Jan 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26818387