H3K4 Methyltransferase Set1a Is A Key Oct4 Coactivator Essential for Generation of Oct4 Positive Inner Cell Mass.

Fang, Lan; Zhang, Jun; Zhang, Hui; Yang, Xiaoqin; Jin, Xueling; Zhang, Ling; Skalnik, David G; Jin, Ying; Zhang, Yong; Huang, Xingxu; Li, Jiwen; Wong, Jiemin.
Stem Cells; 34(3): 565-80, 2016 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26785054