Facile Construction of Structurally Defined Porous Membranes from Supramolecular Hexakistriphenylamine Metallacycles through Electropolymerization.

Xu, Xing-Dong; Yao, Chang-Jiang; Chen, Li-Jun; Yin, Guang-Qiang; Zhong, Yu-Wu; Yang, Hai-Bo.
Chemistry; 22(15): 5211-8, 2016 Apr 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26771048

Não foram localizados documentos relacionados