Prognosis After Brain Metastasis from Differentiated Thyroid Carcinoma.

Saito, Fumi; Uruno, Takashi; Shibuya, Hiroshi; Kitagawa, Wataru; Nagahama, Mitsuji; Sugino, Kiminori; Ito, Koichi.
World J Surg; 40(3): 574-81, 2016 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26762631