Acute Pancreatitis Classifications: Basis and Key Goals.

Xu, Xiao Dong; Wang, Zhe Yuan; Zhang, Ling Yi; Ni, Rui; Wei, Feng Xian; Han, Wei; Zhang, Hui Han; Zhang, Ya Wu; Wei, Zhen Gang; Guo, Xiao Hu; Guo, Liu Qiang; Ma, Jian Zhong; Zhang, You Cheng.
Medicine (Baltimore); 94(48): e2182, 2015 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26632905