M2-polarized macrophages in keratocystic odontogenic tumor: relation to tumor angiogenesis.

Zhong, Wen-Qun; Chen, Gang; Zhang, Wei; Xiong, Xue-Peng; Zhao, Yi; Liu, Bing; Zhao, Yi-Fang.
Sci Rep; 5: 15586, 2015 Oct 28.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26508096