[Effect of Acupotome Relaxing on Expression of Type I and II Collagens of Degenerative Cervical Inter- vertebral Discs in Rats].

Sun, Qin-ran; Zhang, Li-jin; Zhu, Zhong-shu; Liu, Yu-ning; Liu, Fang-ming; Liu, Wei-ju; Yin, Cong; Wu, Bing-yun; Gong, Hui; Guo, Yan-ping; Zhang, Dao-ping; Wu, Wen-qing.
Zhen Ci Yan Jiu; 40(4): 275-82, 2015 Aug.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-26502540