Role of inhibition of osteogenesis function by Sema4D/Plexin-B1 signaling pathway in skeletal fluorosis in vitro.

Liu, Xiao-Li; Song, Jing; Liu, Ke-Jian; Wang, Wen-Peng; Xu, Chang; Zhang, Yu-Zeng; Liu, Yun.
J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci; 35(5): 712-715, 2015 Oct.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26489627