Genetic characterization of natural reassortant H4 subtype avian influenza viruses isolated from domestic ducks in Zhejiang province in China from 2013 to 2014.

Wu, Haibo; Peng, Xiuming; Peng, Xiaorong; Cheng, Linfang; Lu, Xiangyun; Jin, Changzhong; Xie, Tiansheng; Yao, Hangping; Wu, Nanping.
Virus Genes; 51(3): 347-55, 2015 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26350888