Genotyping of 75 SNPs using arrays for individual identification in five population groups.

Hwa, Hsiao-Lin; Wu, Lawrence Shih Hsin; Lin, Chun-Yen; Huang, Tsun-Ying; Yin, Hsiang-I; Tseng, Li-Hui; Lee, James Chun-I.
Int J Legal Med; 130(1): 81-9, 2016 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26297200