Reduced carbon emission estimates from fossil fuel combustion and cement production in China.

Liu, Zhu; Guan, Dabo; Wei, Wei; Davis, Steven J; Ciais, Philippe; Bai, Jin; Peng, Shushi; Zhang, Qiang; Hubacek, Klaus; Marland, Gregg; Andres, Robert J; Crawford-Brown, Douglas; Lin, Jintai; Zhao, Hongyan; Hong, Chaopeng; Boden, Thomas A; Feng, Kuishuang; Peters, Glen P; Xi, Fengming; Liu, Junguo; Li, Yuan; Zhao, Yu; Zeng, Ning; He, Kebin.
Nature; 524(7565): 335-8, 2015 Aug 20.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26289204