Simultaneous Determination of Metformin, Metoprolol and its Metabolites in Rat Plasma by LC-MS-MS: Application to Pharmacokinetic Interaction Study.

Ma, Yan-rong; Rao, Zhi; Shi, A-xi; Wang, Ya-feng; Huang, Jing; Han, Miao; Wang, Xin-dong; Jin, Yong-wen; Zhang, Guo-qiang; Zhou, Yan; Zhang, Fan; Qin, Hong-yan; Wu, Xin-an.
J Chromatogr Sci; 54(1): 1-9, 2016 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26187926