Tuning the Dimensionality of Interpenetration in a Pair of Framework-Catenation Isomers To Achieve Selective Adsorption of CO2 and Fluorescent Sensing of Metal Ions.

Wang, Rongming; Zhang, Minghui; Liu, Xiaobin; Zhang, Liangliang; Kang, Zixi; Wang, Wen; Wang, Xiaoqing; Dai, Fangna; Sun, Daofeng.
Inorg Chem; 54(13): 6084-6, 2015 Jul 06.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26086802