Identification of a Dual Inhibitor of SRPK1 and CK2 That Attenuates Pathological Angiogenesis of Macular Degeneration in Mice.

Morooka, Satoshi; Hoshina, Mitsuteru; Kii, Isao; Okabe, Takayoshi; Kojima, Hirotatsu; Inoue, Naoko; Okuno, Yukiko; Denawa, Masatsugu; Yoshida, Suguru; Fukuhara, Junichi; Ninomiya, Kensuke; Ikura, Teikichi; Furuya, Toshio; Nagano, Tetsuo; Noda, Kousuke; Ishida, Susumu; Hosoya, Takamitsu; Ito, Nobutoshi; Yoshimura, Nagahisa; Hagiwara, Masatoshi.
Mol Pharmacol; 88(2): 316-25, 2015 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25993998