ALDH1 Expression and the Prognosis of Lung Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis.

Wei, Dong; Peng, Jing-Jing; Gao, Hui; Zhang, Tao; Tan, Yong; Hu, Yong-He.
Heart Lung Circ; 24(8): 780-8, 2015 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25921687