Circulating immune/inflammation markers in Chinese workers occupationally exposed to formaldehyde.

Seow, Wei Jie; Zhang, Luoping; Vermeulen, Roel; Tang, Xiaojiang; Hu, Wei; Bassig, Bryan A; Ji, Zhiying; Shiels, Meredith S; Kemp, Troy J; Shen, Min; Qiu, Chuangyi; Reiss, Boris; Beane Freeman, Laura E; Blair, Aaron; Kim, Christopher; Guo, Weihong; Wen, Cuiju; Li, Laiyu; Pinto, Ligia A; Huang, Hanlin; Smith, Martyn T; Hildesheim, Allan; Rothman, Nathaniel; Lan, Qing.
Carcinogenesis; 36(8): 852-7, 2015 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25908645