Characterization and protective efficacy in an animal model of a novel truncated rotavirus VP8 subunit parenteral vaccine candidate.

Xue, Miaoge; Yu, Linqi; Che, Yaojian; Lin, Haijun; Zeng, Yuanjun; Fang, Mujin; Li, Tingdong; Ge, Shengxiang; Xia, Ningshao.
Vaccine; 33(22): 2606-13, 2015 May 21.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25882173