The Critical Role of Induced CD4+ FoxP3+ Regulatory Cells in Suppression of Interleukin-17 Production and Attenuation of Mouse Orthotopic Lung Allograft Rejection.

Zhou, Wenyong; Zhou, Xiaohui; Gaowa, Saren; Meng, Qingshu; Zhan, Zhenzhen; Liu, Jie; Li, Jing; Fan, Huimin; Liu, Zhongmin.
Transplantation; 99(7): 1356-64, 2015 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25856405