Cross-Linking the Surface of Cured Polydimethylsiloxane via Hyperthemal Hydrogen Projectile Bombardment.

Bao, Chao; Xu, Ke-Qin; Tang, Chang-Yu; Lau, Woon-ming; Yin, Cong-Bin; Zhu, Yan; Mei, Jun; Lee, Jonathan; Hui, David; Nie, Heng-Yong; Liu, Yu.
ACS Appl Mater Interfaces; 7(16): 8515-24, 2015 Apr 29.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25849306