[The correlation study on syndrome differentiation of rheumatoid arthritis and joint high frequency ultrasound performance].

Bi, Ya-Nan; Xiao, Chang-Hong; Pan, Chao; Zhao, Xiao-Feng; Cao, Yan-Yan; Zuo, Fang-Fang.
Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi; 35(1): 19-24, 2015 Jan.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-25790669