Bivalirudin vs heparin with or without tirofiban during primary percutaneous coronary intervention in acute myocardial infarction: the BRIGHT randomized clinical trial.

Han, Yaling; Guo, Jincheng; Zheng, Yang; Zang, Hongyun; Su, Xi; Wang, Yu; Chen, Shaoliang; Jiang, Tiemin; Yang, Ping; Chen, Jiyan; Jiang, Dongju; Jing, Quanmin; Liang, Zhenyang; Liu, Haiwei; Zhao, Xin; Li, Jing; Li, Yi; Xu, Bo; Stone, Gregg W.
JAMA; 313(13): 1336-46, 2015 Apr 07.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25775052