Gastroesophageal Reflux Disease: Cross-Sectional Study Demonstrating Rising Prevalence in a Chinese Population.

Tan, Victoria Ping-Yi; Wong, Benjamin ChunYu; Wong, Wai Man; Leung, Wai Keung; Tong, Daniel; Yuen, Man Fung; Fass, Ronnie.
J Clin Gastroenterol; 50(1): e1-7, 2016 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25751371