Revealing the hidden health costs embodied in Chinese exports.

Jiang, Xujia; Zhang, Qiang; Zhao, Hongyan; Geng, Guannan; Peng, Liqun; Guan, Dabo; Kan, Haidong; Huo, Hong; Lin, Jintai; Brauer, Michael; Martin, Randall V; He, Kebin.
Environ Sci Technol; 49(7): 4381-8, 2015 Apr 07.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25751364