Whole-genome sequence of the Tibetan frog Nanorana parkeri and the comparative evolution of tetrapod genomes.

Sun, Yan-Bo; Xiong, Zi-Jun; Xiang, Xue-Yan; Liu, Shi-Ping; Zhou, Wei-Wei; Tu, Xiao-Long; Zhong, Li; Wang, Lu; Wu, Dong-Dong; Zhang, Bao-Lin; Zhu, Chun-Ling; Yang, Min-Min; Chen, Hong-Man; Li, Fang; Zhou, Long; Feng, Shao-Hong; Huang, Chao; Zhang, Guo-Jie; Irwin, David; Hillis, David M; Murphy, Robert W; Yang, Huan-Ming; Che, Jing; Wang, Jun; Zhang, Ya-Ping.
Proc Natl Acad Sci U S A; 112(11): E1257-62, 2015 Mar 17.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25733869