Stress induces p38 MAPK-mediated phosphorylation and inhibition of Drosha-dependent cell survival.

Yang, Qian; Li, Wenming; She, Hua; Dou, Juan; Duong, Duc M; Du, Yuhong; Yang, Shao-Hua; Seyfried, Nicholas T; Fu, Haian; Gao, Guodong; Mao, Zixu.
Mol Cell; 57(4): 721-734, 2015 Feb 19.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25699712