Xiao Yao San Improves Depressive-Like Behaviors in Rats with Chronic Immobilization Stress through Modulation of Locus Coeruleus-Norepinephrine System.

Ding, Xiu-Fang; Zhao, Xiao-Hua; Tao, Yang; Zhong, Wei-Chao; Fan, Qin; Diao, Jian-Xin; Liu, Yuan-Liang; Chen, Yu-Yao; Chen, Jia-Xu; Lv, Zhi-Ping.
Evid Based Complement Alternat Med; 2014: 605914, 2014.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25610478