Efficacy and safety of Shenyankangfu tablets for primary glomerulonephritis: study protocol for a randomized controlled trial.

Kou, Jia; Wu, Jie; Yang, Hong-tao; He, Ya-ni; Fang, Jing-ai; Deng, Yue-yi; Xie, Yuan-sheng; Nie, Li-fang; Lin, Hong-li; Cai, Guang-yan; Chen, Xiang-mei.
Trials; 15: 479, 2014 Dec 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25480673